Itt jársz az oldalon:

Beszterce suli

A Salgótarjáni Általános Iskola Beszterce-lakótelepi Tagiskolája 1981-ben került átadásra. Az épület stílusa jól illeszkedik a lakótelepi képbe. Az iskola épületének szerkezeti felépítettsége jó; világos belső terek, jó elosztású tantermek, nagyméretű tornaterem, tágas többfunkciós udvarok jellemzik. Pozitívum, hogy az elmúlt évek sikeres pályázatainak köszönhetően IKT eszközellátottságunk sokat fejlődött, a kor követelményeinek megfelelő színvonalas oktatást kiszolgáló rendszert mondhatunk magunkénak.

Iskolánkban folyó nevelő munka során a pedagógusaink jellemzően olyan iskolai klímát alakítanak ki, amely lehetővé teszi, hogy diákjaink bizalommal forduljanak hozzánk. Tiszteletben tartjuk a tanulók személyiségét, figyelembe vesszük egyéni helyzetüket. A tanulókkal mindig ismertetjük a velük szemben támasztott követelményeinket, így pontosan tudják, hogy milyen viselkedést várunk el tőlük. A DÖK segítségével bevonjuk őket a közösségi életük megszervezésébe. A tanulók számíthatnak a pedagógusok támogatására mind a tanulmányi, mind az egyéni életükben jelentkező problémáik megoldásában. Hangsúlyt fektetünk a környezettudatos és környezetgondos, szociális felelősséggel bíró tanulói közösség kialakítására.

Differenciált oktatásunkkal lehetőséget biztosítunk a tehetséges tanulók képességeinek kibontakoztatására, és ezzel párhuzamosan valósíjuk meg a hátránykompenzációt, azaz a tanulásban akadályoztatott tanulókat hozzásegítjük a felzárkózáshoz. Iskolai életünkben a tehetség kibontakoztatásnak kiemelten fontos területei a testnevelés oktatás, és a matematika- informatika-kommunikáció speciális tanterv szerinti oktatás.

Büszkén mondhatjuk el, hogy a több mint 30 év alatt sportteljesítményekben folyamatosan kimagasló teljesítményt nyújtottak tanulóink. A különböző sportágak közül kiemelten kezelt és különösen eredményes terület a kézilabda és a tájfutás, de tanulóink eredményesek a labdarúgás és az atlétika sportágakban is. A heti 5 órás testnevelés-oktatás bevezetésével még több tanuló számára nyílik lehetőség arra, hogy fizikai erőnléte megfelelően fejlődjön, ezzel egyidejűleg iskolánk eddigi hagyományaiba beépülő sportágakat megszeressék és eredményesen kapcsolódjanak be a tanórán kívüli sportági munkába.

matematika- informatika-kommunikáció speciális tanterv szerinti oktatás tartalmi elemeit a kerettantervekben foglaltakkal összhangban valósítjuk meg. Cél: az önálló logikai és alkotó gondolkodás megalapozása, illetve fejlesztése, továbbá az információhoz jutás, az önálló ismeretszerzésre való képesség megalapozása és fejlesztése. A tanulók tantárgyi keretek között sajátíthatják el a célok megvalósulását segítő ismerettartalmakat. Ez az oktatási forma tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokhoz köthető. A tanórák szervezése az egyéni haladási tempót figyelembe véve történik, kulcsfontosságú a tevékenység-központú pedagógiai módszerek alkalmazása. A matematika-informatika-kommunikáció speciális oktatási forma megvalósítása során két „jó gyakorlat” került kidolgozásra. Az informatika-matematika-kommunikáció speciális program szerinti oktatásban részesülő tanulóinkat felkészítjük az ECDL vizsgára, a felkészítéshez-felkészüléshez szükséges tárgyi, személyi és időkeretet biztosítjuk.

'Jó gyakorlatunk'

Matematika-informatika-kommunikáció speciális program szerinti oktatási gyakorlatunk bemutatása

A speciális program szerinti oktatás tartalmi elemeit a Nemzeti Alaptantervben foglaltakkal összhangban valósítjuk meg.

Cél: az önálló, logikai és alkotó gondolkodás megalapozása, illetve fejlesztése, továbbá az információhoz jutás, az önálló ismeretszerzésre való képesség megalapozása és fejlesztése.

Olyan programot dolgoztunk ki, amely képessé teszi a tanulókat arra, hogy:

 • problémák iránti érzékenységük fejlett legyen,
 • képessé váljanak az algoritmusokban történő gondolkodásra,
 • legyenek nyitottak a világ dolgai iránt és nehézség nélkül, önállóan tudjanak gondolkodni abban,
 • ismerjék meg és tudják alkalmazni azokat az ismeretelsajátítási módszereket,
  technikákat, amelyekkel meglévő ismereteiket képesek kiszélesíteni, átstrukturálni
 • biztos ismereteket szerezzenek azoknak az informatikai eszközöknek a kezelésében,
  amelyek az ismeretelsajátítás folyamatában nélkülözhetetlenek.

A „jó gyakorlat” kiemelten alkalmas arra, hogy szolgálja az áttérést a tananyagközpontú módszertanról a tanulóközpontú pedagógiai eljárások alkalmazására. Tanulási folyamat során a tanulók tantárgyi keretek között sajátíthatják el a célok megvalósulását segítő ismerettartalmakat. Ez az oktatási forma tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokon valósul meg. A tartalmi elemek elsajátíttatásaira tanórai keretek között kerül sor, módja: megemelt óraszám (nem emelt szintű óraszám) a matematika- és informatikaképzésben, valamint az egyéb tanórákon a kommunikációs ismeretek domináns kezelése. A tanórák szervezése az egyéni haladási tempót figyelembe véve történik, kulcsfontosságú a tevékenységközpontú pedagógiai módszerek alkalmazása.

beszterce-informatika_1024x768

A programban szereplő tevékenységi formák kiemelten fejlesztik a matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciákat, valamint a program jellegéből adódóan kiemelt hangsúlyt kap a digitális kompetencia fejlesztése, amely egyaránt áthatja a reál és humán tantárgyak tanítását.

Programunk újszerűnek, egyedinek tekinthető, mert

 • Az innováció jól időzített bevezetése segítette a szervezet megújulását.
 • Olyan tartalmi elemek jelentek meg a tanítás-tanulási folyamatainkban, amelyek hozzásegítették tanulóinkat ahhoz, hogy képesek legyenek alkalmazkodni az őket körülvevő világhoz.
 • A tanulók által megszerzett ismeretek rendszerben jelennek meg tudásbázisukban. A különböző területeken szerzett ismereteket képesek integrálni.
 • A megszerzett tudás lehetőséget biztosít arra, hogy a tanulók az általános iskola befejezése előtt ECDL-start vizsgán adjanak számot tudásukról.
 • A speciális tanterv szerinti oktatás bővítette iskolánk kínálati lehetőségeit.